Εργοταξιακή Παροχή

Εργοταξιακή Παροχή

 

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινά εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται.

Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) μιας εργοταξιακής παροχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ (Ν. 1512/1985, Ν. 2242/1994, Εγκύκλιος 61/1985 κλπ), εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε κατά το στάδιο Α’.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965 & Ν. 2302/1995).

4. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93).

Η διάρκεια ισχύος της εργοταξιακής παροχής είναι το πολύ 2 χρόνια από τότε που επικύρωσε η Πολεοδομία την Οικοδομική Άδεια και εφόσον δεν έληξε η ισχύς της και 1 χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής της εγκατάστασης με ευθύνη του αρμόδιου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,όπως καθοριζεται από την ΥΑ. Φ.7.5/1816 (ΦΕΚ Β' 470  Β/2004).

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ισχύος της εργοταξιακής παροχής κάθε φορά το πολύ για δύο έτη, μετά από σχετική έγκριση της Πολεοδομίας.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1) ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384

3) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΠΙΝΑΚΑ

5) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6) ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

7) ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

8) ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)  

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec